Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları  Yüksek Lisans Programları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan bir programdır.
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı,  2023 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2023-2024 eğitim öğretim yılında almaya başlamıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli/tezsiz yüksek lisans programında 5 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Misyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programının misyonu, gastronomi alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmektir.                                                                                                                                    
Vizyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programının vizyonu, gıda endüstrisi, akademik kurumlar veya devlet kurumlarında çalışacak bireyleri kariyerlerine hazırlamaya yönelik kaliteli uzmanlık eğitimi sağlayarak yenilikçi, yaratıcı ve girişimci mutfak uzmanları yetiştirmektir.
Program Tanıtımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programı, gastronomi alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmek ve bunun için öğrencilere teorik ve uygulamalı bilgileri bir arada sunun bir programdır.             
Programın Amacı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüksek lisans programı, gastronomi alanında ve resmi kuruluşlara gıda alanında araştırıcı yetiştirmek üzere yüksek lisans eğitimi vermek, gıdaların üretiminden tüketimine kadar karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek, çözümler üretmek, araştırmaya dayalı elde edilen sonuçların ve dünyadaki yeni teknolojilerin uygulanmasını ve aktarılmasını sağlamaktır.
Program Eğitim Hedefleri
1.  Sosyal bilimlerde gastronomi alanına ait konularının önemini bilen,
2. Gastronomi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri kullanabilen,
3. Eğitim, üretim, hizmet ve Ar-Ge alanlarında gelişmiş,
4. Gastronomi ve mutfak alanındaki sorunları tanımlayabilen, etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
5. Sorun çözme ve olaylara nesnel yaklaşma becerisine sahip,
6. Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
7. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
8. Farklılıklara ve insan haklarına saygılı
Gastronomi uzmanlarını yetiştirmektir.Program Çıktıları
1. 

Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, moleküler mutfak, Türk mutfağı ve mutfak kültürü gibi konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir

2.

Gastronomi üzerine bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazanır

3.

Mutfaktaki ve alandaki problemlerini kurgulamak ve çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama yeteneği kazanır.

4.

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirme; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirme yeteneği kazanır.

5.

Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk alma yeteneği kazanır.

6.

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, gıda ve ilgili alanlar üzerine ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarma becerisi kazanır

7.

Gastronomi alanındaki uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimleme becerisi kazanır

8. Gastronomi alanında güncel kuram ve teknikleri uygulayabilir.
9. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yeteneği kazanır
10. Gastronomi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme yeteneği kazanırKariyer Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı kariyer olanakları;

 -Gastronomi alanında uzman akademisyen yetiştirmek, 

- Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanlarında, catering işletmelerinde, restoran ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde işgören (şef) yetiştirmek,
- Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanlarında, catering işletmelerinde, restoran ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde orta ve üst kademe yönetici (şef) yetiştirmek,
- Yiyecek içecek sektöründe kendi işletmelerini kurabilecek nitelikte girişimci adayları yetiştirmek,
- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yiyecek içecek alanıyla ilgili usta öğretici/eğitmen yetiştirmektir
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Kabul Koşulları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların gıda teknolojisi, gastronomi ve mutfak sanatları lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ön Değerlendirme Süreci

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı/Sözlü sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve  varsa Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme sürecinde başarılı olan adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir), bilim sınavı veya mülakat sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Mülakat/Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak danışmana ve danışman tarafından belirlenmiş jüri üyelerine teslim edilmelidir. Tezi akademik ölçütler çerçevesinde yeterli bulunan öğrencinin, çalışmasını atanacak jüri önünde sözlü olarak sunması istenmektedir. Tez savunması sonucunda başarılı bulunan öğrenci “bilim uzmanı” kabul edilir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Tezli yüksek lisans programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (YÖKDİL, ALES) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlik şartlarını sağladıkları durumlarda alan ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler


22 Eylül 2023