Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri

 

I.YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

OTİ 101

ORGANİK TARIM

2

1

3

3

 

Çevre ve insan sağlığına dost bir üretim şekli olan organik tarımın genel esasları, sertifikasyon sistemi, organik tarım kanunu ve yönetmeliği ile organik tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğretmek.

OTİ 103

TOPRAK BİLGİSİ

2

0

2

2

 

Tarımın vazgeçilmez öğesi olan Toprağı tanıtmak, toprak oluşum süreçlerini kavramak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini tanımak ve sürdürülebilir tarım için gerekli toprak yönetimi ve toprak koruma konularında temel bilgileri öğretmek.

OTİ 105

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

2

0

2

3

 

İşletme Bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme amaçları, işletmenin kuruluşu, işletmelerin sınıflandırılması, işletme maliyetleri, işletme gelirleri.

OTİ 109

MATEMATİK

3

0

3

4

 

Öğrencilerin orta öğretimden getirdikleri matematik bilgisinin işletmecilikte kullanılabilecek düzeye getirilebilmesi için, temel teorik matematik konularına hâkim olmaları, sayısal düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve sistematik bir düzende problem çözme alışkanlıklarının kazandırılmasıdır. İşletme örnekleri ile teorik konular bir araya getirilerek öğrencinin matematiği işletmecilikte nasıl ve nerelerde kullanacağını anlaması hedeflenmektedir.

AİİT I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

2

0

2

2

 

Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere, Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.

YDİ I

YABANCI DİL I

2

1

3

5

 

Bu dersin amacı, İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerileri kazandırmaktır.

TD 101

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I

2

0

2

2

 

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Dilin tanımı ve nitelikleri, diller, ses bilgisi, Türkçe'nin ses özellikleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime yapı, kökler ve ekler, yapım ekleri, çekim ekleri, kelime anlamı, güzel adlandırma, atasözleri ve deyimler, isimler, sıfatlar, tamlamalar gibi konulara ders kapsamında değinilecektir.

ENF I

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

2

2

4

4

 

Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint XP paket programını tanıma ve kullanabilme ve herhangi bir konuda sunu hazırlayabilme, Internet ortamında bilgiye ulaşabilme ve iletişim kurabilme hakkında bilgiler verilecektir.

OTİ 111

GENEL KİMYA

3

0

3

4

 

Dersler sonunda öğrencilerin; madde, kimya, atomik ve moleküler yapı ve stokiyometrik hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

DOY 101

DİJİTAL OKURYAZARLIK

2

0

2

3

 

İnternet’in Temel Kavramlar, İnternet’in Gelişim Süreci, Web Tarayıcıları, Arama Motorları, E-Devlet , Taşınabilir Teknolojiler , Taşınabilir Teknolojilerin Özellikleri, Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı Hizmet ve Protokoller, Web 2.0’In Sunduğu Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri, Sosyal Ağların Farklı Kullanım Amaçları, Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve Akıcılığı, İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi , Teknoloji Felsefeleri , Sosyal Paylaşım Araçlarında Sosyalleşme ve Kendini Sunum Davranışları , İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Etiği, Teknoloji ve Yaşamboyu Öğrenme, Geleceğin Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.


II.YARIYIL

OTİ 102

BİYOLOJİ

2

0

2

2

 

Biyoloji eğitimine başlayan öğrencilerin ilk yılında Botanik bilim disiplini ile ilgili temel kavram ve bilgilerin öğretilmesi.

OTİ 104

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II

3

0

3

4

 

Temel işletme fonksiyonları; Üretim yönetimi ve planlaması, pazarlama yönetimi, muhasebe fonksiyonu, finansman fonksiyonu, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri, işletme yönetiminde karar verme süreci ele alınmaktadır.

OTİ 106

GİRİŞİMCİLİK I

2

0

2

4

 

Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimci türlerinin neler olduğu ve girişimcilerin nitelikleri, girişimcilik kültürü, yaratıcılık ve fırsat analizi, yenilikçilik (inovasyon), iş fikri geliştirme, fizibilite etüdü ve iş planı esasları, sektör ve rekabet analizi, pazar araştırması teknikleri, pazarlama planı, üretim planlama, yönetim planlama ve finansal planlama konularında teorik bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

OTİ 108

EKOLOJİ

3

0

3

3

 

Dersin amacı ekoloji biliminin tanıtılmasıdır. Bu amaçla Ekolojik Sorunlar ve Toplumların Gündemine Yerleşmesi, Ekoloji Bilimi ve Tarihsel Gelişimi, Çevre Bilimi ve Tarihsel Gelişimi Yeryuvarının Tarihsel Değişimi ve Türlerin Oluşumuna Etkisi Ekolojide Temel Bazı Kuram ve Kavramlar: Ekolojide Madde ve Enerji Kavramı, Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Kavramı, Mekansal Kavramlar, Ekolojik İlişkiler Birey Ekolojisi: Abiyotik Faktörler ve Organizmalara Etkileri: İklimsel Abiyotik Faktörler, İklimsel Olmayan Abiyotik Faktörler, Edafik Faktörler Biyotik Faktörler: Biyolojik İlişkiler Populasyon Ekolojisi: Populasyon ve Yapısal Özellikleri, Populasyon Dinamiği Tür Toplulukları Ekolojisi: Kommunite ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Dünyanın Büyük Ekosistemleri ve Dağılışları: Karasal Ekosistemler, Tatlı Su Ekosistemleri,

OTİ 110

GENEL EKONOMİ

3

0

3

4

 

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, piyasa çeşitleri, fiyat oluşumu, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, bölüşüm teorisi, milli gelir, istihdam, para ve banka, dış ticaret.

OTİ 112

ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK

2

2

4

4

 

Çiftlik hayvanlarının bakım beslenmesi ve verimleri hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Büyük ve Küçük Baş Hayvanların bakımını, beslenmesini, yetiştirilmesini bilimsel metotlarla sağlayan ve bu hayvanlardan yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında barınak planlama konuları.

AİİT II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

2

0

2

2

 

Atatürk’ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

YDİ II

YABANCI DİL II

2

1

3

5

 

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Present continuous, adjectives, adverbs, simple past tense, regular and irregular, comparatives and superlatives, comparatives and superlatives, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple future tense konuları ele alınacaktır.

TD II

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II

2

0

2

2

 

Anlatım kavramı ve özellikleri, sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme yolları, nesnel- öznel, doğrudan- dolaylı, düz ve mecazlı anlatım, okuma, dinleme, konuşma ve yazma, çözümlemeleri, hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet dönemi Türk hikâyesinin işlenmesi konuları öğretilecektir.


III.YARIYIL

OTİ 201

TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

2

0

2

3

 

Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar, tarımın gelişim süreci, tarım sektörü ve bu sektör mallarının özellikleri, tarımın ekonomiye katkıları, tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavram ve prensipler, tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri, tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi, tarım işletmelerinin yönetimi.

OTİ 203

TARIM VE ÇEVRE

3

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.

OTİ 205

GENEL BAHÇE BİTKİLERİ

2

0

2

4

 

Bahçe bitkilerinin tanınması, sınıflandırılması, yetiştirilmesi konusunda teorik bilgileri edinme ve bu bilgileri pratikte kullanabilme becerisini kazanma, Bahçe bitkilerinin yetiştiriciliğinde, ekolojik koşullar ve ekolojik koşullar ile bitki arasındaki ilişkiyi kavrayabilme ve pratikte kullanabilme, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, bahçe ve bağ tesisi.

OTİ 207

BİTKİ BESLEME

3

2

5

5

 

Beslenme ve sağlık, sağlıklı beslenme piramidi, doymuş-doymamış ve trans yağ asitleri, Besinlerin enerji değerlerinin saptanması; vücuttaki enerji harcaması ve ölçüm yöntemleri; Vitamin ve minerallerin özellikleri, kayıplarına yol açan etmenler, kaynakları, günlük önerilen gereksinim miktarları yetersizliğinin ve aşırı alımlarının neden olacağı sorunlar, Suyun beslenmede önemi, fonksiyonları, su gereksinimini sağlama yolları ve su dengesizliği sorunları,

OTİ 209

İSTATİSTİK I

3

0

3

5

 

Temel kavramlar, frekans tabloları, şekiller ve grafikler, merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, dağılış ölçüleri ve hesaplanması, olasılık teorisi ve türleri, olasılık dağılımları.

OTİ 211

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

3

0

3

4

 

Yönetimin temel kavramları, önemi, yönetim, yönetim biliminin gelişimi: klasik, davranışsal, modern yönetim yaklaşımları ve karşılaştırma, yönetim sistemi, yönetim fonksiyonları: planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon, kontrol, denetim, organizasyon kavramı: özellikleri, ilkeleri, organizasyon süreci, planlama süreci ile karşılaştırma, örgütleme, örgüt tasarımında yeni kavram ve yaklaşımlar.

OTİ 213

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

3

0

3

4

 

Bu ders kapsamında, iş güvenliği, ilgili tanımlar, iş güvenliğinin tarihi gelişimi, iş güvenliğinin önemi ve amacı, yangın, yangına karşı alınabilecek tedbirler, işyerinde çıkabilecek yangınlar, yangında kurtarma, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği ile ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler.

OTİ 215

TARIMSAL MEKANİZASYON

2

2

4

4

 

Öğrencilere mühendislik, tarımda makinalaşmanın gelişimi, enerji ve tarım, termik motorlar, traktörler, toprak işleme makinaları, ekim, dikim, gübreleme ve bakım makinaları, sulama makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat-harman makinaları, hayvancılıkta mekanizasyon, sera mekanizasyonu konularında temel bilgileri öğretmektir.

OTİ 217

GİRİŞİMCİLİK II

2

0

2

4

 

İş planın bölümlerinin hazırlanması süreci ele alınarak, içerikte bulunması gereken bilgiler, dikkat edilecek hususlar, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örneklerinin incelenmesi, profesyonel yönetime geçiş ve kurumsallaşma, globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği, konularında bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

OTİ 219

AKADEMİK TÜRKÇE

2

0

2

4

 

Akademik dil bilinci uyandırmak. Akademik düzeyde yazılı anlatım faaliyetlerini etkin ve kusursuz bir

düzeye ulaştırabilmek. Alan itibariyle bilinmesi ve kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre

uygun kullanımını sağlamak. Türk dilinin fonetik, morfolojik, semantik ve söz dizimsel özelliklerini

kavratmak ve Türk dilinin bilim dili olarak en etkin şekilde kullanım yeteneğini kazandırmak

 

IV. YARIYIL

OTİ 202

ORGANİK SEBZECİLİK

2

1

4

5

 

Sebzenin tanımı, sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi, sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, sebze bahçesinin kurulması, sebzelere bakım işlemleri ve hasat hakkında bilgiler verilecektir.

OTİ 204

GENEL MUHASEBE

2

0

2

4

 

Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebede kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesine ilişkin teorik bilgiler kazandırılarak ticari hayatta kullanılan belgelerle, ticari faaliyetlerin yasal düzenlemeler içerisinde ve tek düzen hesap planı çerçevesinde nasıl kayıt altına alındığı ve bunun neticesi olarak ticari işletmelerin kar ve zararların nasıl belirlendiği, belirlenen bu sonuçlara göre ticari işletmelerin gelecekte nasıl yönlendirileceği hususunda bilgiler verilmektedir.

OTİ 206

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ

3

0

3

5

 

Toprakta adhezyon ve kohezyon ilişkileri; Toprak tavı ve kıvamı; Toprak işleme ve işleme sistemlerinin seçiminde etkili faktörler. Sürdürülebilir toprak yönetiminde korumalı ve geleneksel işleme sistemleri ve bunların temel prensipleri; Kültivasyon; Toprak işlemede sıkışma problemleri ve çözüm yöntemleri; Toprak yorgunluğu ve nedenleri; Sürdürülebilir ve geleneksel tarım sistemleri; Toprak neminin kayıpları ve düzenleme yolları; Kurak ve yarı kurak bölgelerde nadas uygulamaları, Hassas tarım ve uygulama prensipleri, Toprak erozyonu ve kontrol edilmesi, Toprak kalitesinin tanımı ve önemi öğretilmektedir.

OTİ 208

YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ

3

0

3

5

 

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

OTİ 210

İSTATİSTİK II

3

0

3

4

 

Rassal değişkenler, beklenen değer, permütasyon ve kombinasyon, Hipotez testleri, Z ve t istatistikleri, Ki-kare testleri, Varyans Analizi (F testi, Tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar), korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, trend analizi.

OTİ 212

STRATEJİK YÖNETİM

3

0

3

4

 

Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve işletme düzeyinde stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceğine ilişkin genel çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır.

OTİ 214

İŞ HUKUKU

2

0

2

3

 

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku.

OTİ 216

ORGANİK TARIMDA TOHUMCULUK

2

0

2

4

 

Öğrencileri Dünya tohum ticareti ve tohumluğun önemi hakkında bilgilendirme, tohumluk üretiminin esasları, depolanması, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretme.

OTİ 218

ÖLÇME

3

2

4

3

 

Yeryüzünün biçim ve boyutları gibi özelliklerin ölçülmesi ve hesap edilmesini öğretmek.

OTİ 220

TÜRK TARIM MEVZUATI

2

0

2

3

 

Tarım mevzuatları ile ilgili bilgileri vermek

OTİ 222

YEMLER VE YEM TEKNOLOJİSİ

3

0

3

4

 

Yemler ve hayvan besleme ilkeleri, Organik hayvancılıkta yemleme stratejileri ve kullanılan yem hammaddeleri, Yemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Yurdumuzda yem bitkilerinin tarımının bugünkü durumu, Kaba yemlerin- hazırlama teknikleri ve hayvan beslemede kullanılmaları (kuru kaba yemler, yeşil kaba yemler, silaj), konserve yemler, Yem hazırlanma teknikleri ve hayvan beslenmede kullanılmaları (enerji konserveleri, protein konserveleri, ticari yemler, yem katkı maddeleri), Yemlerin depolanması ve korunmaları sindirim sistemi ve fonksiyonları, temel besin maddeleri ve metabolizmaları, enerji metabolizması. Silaj ve önemini öğretmek

 

V.YARIYIL

OTİ 301

TARIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNETİMİ

3

0

3

5

 

Üretim felsefesi üzerinde durularak üretim kaynaklarının ve araçlarının yönetilmesi teknikleri öğretilerek, bunların ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması üzerinde odaklanılacaktır.

OTİ 303

TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK

2

0

2

3

 

Tarımsal Kooperatifiçiliğinn tanımı ve ilkeleri, kooperatif ile sermaye şirketi arasındaki farklar, devlet ve kooperatifler, kooperatifçilik mevzuatı, Dünya’da ve Türkiye’de kooperatiflerin durumu, kooperatiflerde üst örgütlenme, tarım kooperatifinin tanımı ve yararları, kooperatif ilkeleri, tarım kooperatiflerinin küçük kırsal işletmelerini tamamlayıcı fonksiyonları, tarım kooperatiflerinin; tarım alım, tarım kredi, tarım sigorta, tarım satış, tarım işletme ve arazi kooperatifleri şeklinde sınıflandırılarak tanımlamalarının ve fonksiyonlarının anlatılması.

OTİ 305

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

3

0

3

5

 

Tarım ürünlerinde arz, talep kavramları ve pazarlamanın ana ve yardımcı hizmetleri, pazarlama karması ve tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar, organik tarım ürünlerin pazarlama yapısı.

OTİ 307

GENEL MİKROBİYOLOJİ

2

1

3

5

 

Mikroorganizmaların tarım kaynaklı gıda ürünleri ile ilişkisini öğretmek, gıda güvenliğinin sağlanmasında mikrobiyal üremenin kontrolünün sağlanmasını aktarmak, hastalık etmeni mikroorganizmaların insan sağlığına olumsuz etkileri aktarılarak gıda ürünlerinden uzaklaştırılmasını öğretmek, mikrobiyolojik kriterler ve hızlı mikrobiyolojik analiz yöntemlerini aktarmak.

OTİ 309

TARIMSAL MUHASEBE

3

0

3

4

 

Tarım Muhasebesinin tanımı, amaçları önemi; Çiftlikte tutulacak yardımcı kayıtlar, Çiftlik envanteri, Bilânço, Finansal kayıtlar; kayıtların tutulmasında temel kurallar, gelir ve gider kavramı, Muhasebe kayıtlarının analizi, işletme bazında analiz, üretim dallarının analizi, brüt marj ve üretim maliyeti analizi.

OTİ 311

TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

2

0

2

2

 

Tarımın ilk çağlardan günümüze kadar olan aşamaları anlatılacak, Türkiye de tarım tarihinin ana çizgileri de ele alınacaktır Ziraat mühendislerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilecek, Hukuk ile etik kuralları arasındaki farklar, ekonomik yaklaşımlar, meslek ahlakı, ahlaki olmayan davranışlar ve yasaların doğmaları da irdelenecektir. Sürdürülebilir tarım hakkında bilgi sunulacak ve toprak, su ve benzeri tarım kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.

OTİ 313

GENEL TARLA BİTKİLERİ

3

0

3

4

 

Tahılların Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik önemi, serin (Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale) ve sıcak (çeltik, mısır ve darılar) iklim tahıllarının tanımı, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, tarımı. Yemeklik tane baklagillerin ekonomik önemi, kökeni ve sistematik özellikleri, morfolojik ve fizyolojik yapıları, adaptasyon özellikleri, besin ve sağlık değerleri.

OTİ 315

MANTARCILIK

2

1

3

4

 

Mantarın tanımı, tarihçesi ile mantar üretim yerleri ve mantar üretim sistemlerinin açıklandığı, bunun yanında modern bir mantar işletmesinin ünitelerinin genel olarak anlatıldığı bir derstir.

OTİ 317

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

2

0

2

2

 

Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.

VI.YARIYIL

OTİ 302

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

3

0

3

5

 

Pazarlama araştırması süreci, kalitatif araştırma teknikleri, ikincil veriler, anketle veri toplama, araştırma tasarımı ve potansiyel hata kaynakları, gözlem/deney, ölçme ve ölçekleme, anket tasarımı, örnekleme süreci, hipotez testleri, uyum iyiliği testleri, ki-kare testi.

OTİ 304

TARIMSAL KREDİ VE FİNANSMAN

2

0

2

4

 

Tarımsal finansmanın önemi, finansmanla ilgili temel prensipler, tarımsal işletmelerin finansman yapısıyla ilgili analizler, tarımsal kredi kaynakları.

OTİ 306

ORGANİK TARIMDA MEYVECİLİK

2

1

3

5

 

Meyveciliğin tarihçesi, gelişimi ve yayılışı, meyvenin insan beslenmesindeki önemi, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye’nin meyve yetiştirme potansiyeli, meyveciliğin temel fizyolojik ve biyolojik esasları, organik meyve bahçelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, tozlanma, döllenme, meyve tutumu, büyümeyi düzenleyici maddeler, meyve verim ve kalitesini etkileyen faktörler, sık dikim sistemleri, modern budama ve terbiye şekilleri, bodur meyvecilik.

OTİ 308

ORGANİK TARIMDA HASTALIKLAR

3

1

4

5

 

Bu dersin içeriğini bitkilerde hastalığa yol açan biyotik (fungal, bakteriyel ve viral) ve abiyotik hastalık etmenleri ve zararlıları ile bu hastalık etmenlerin teşhisi, simptomları ve uygulamalarına yönelik konular oluşturmaktadır.

OTİ 310

İYİ TARIM UYGULAMALARI

2

0

2

3

 

İyi tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

OTİ 312

SULAMA TEKNİKLERİ

2

0

2

4

 

Sulamanın tanımı, önemi, bitki su tüketimi, sulama sistemleri planlaması, sulama programı ve sulama sistemleri, su dağıtım şekilleri ve sulama yöntemleri konularında bilgi verilecektir.

OTİ 314

İNSAN KAYNAKLARI

3

0

3

4

 

Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

OTİ 316

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

3

0

3

4

 

Organik meyve ve sebzelerde hasat ve sınıflandırma, ürün bileşimi ve işlemeye etkileri, ürün bozulmasını etkileyen faktörler (mikrobiyolojik ve mikrobiyolojik olmayan bozulmalar, enzimatik ve enzimatik olmayan kararmalar ve ürün işlenmesine etkileri), organik ürünlerin işlenmesine yönelik mevzuat, organik ürünlerin işlenmesinde kullanılabilecek katkı maddeleri ilgili mevzuatlar, ürünlerin dondurulması, kurutulması, dondurma ve kurutma teknolojisi, konserve yapımı ve ilkeleri

OTİ 318

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

1

2

3

4

 

Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük konuları hakkında bilgi verilecektir.

OTİ 318

MESLEKİ YAZ STAJI (0/0/0/8)

Öğrenciler, kişisel gelişimlerini tamamlamak, okulda teorik olarak gördüklerini uygulamaya dökebilmek, işgücü potansiyellerini artırmak için 6. yarıyılı sonunda 40 iş günü işletmelerde veya devlet kurumlarında staj yapacaklardır.


VII.YARIYIL

OTİ 401

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3

0

3

4

 

Araştırmanın tanımı, özellikleri ve aşamaları, araştırma problemlerinin ve stratejisinin belirlenmesi, hipotez oluşturma, araştırma evreni, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin özellikleri, birincil ve ikincil verilerin derlenmesi, araştırmalarda ölçüm ve ölçekler, temel veri analiz yöntemleri, bilimsel araştırma yazım kuralları, bilimsel araştırma etiği.

OTİ 403

SERACILIK

2

1

3

5

 

Seraların kullanım alanları ile ilgili bilgileri edinmek.

OTİ 405

TARIM POLİTİKASI

3

0

3

4

 

Tarım politikasına ilişkin kavramlar, tarım politikası biliminin konuları, ulusal tarım politikalarının amaçları ve araçları, Türkiye’de tarım politikasını oluşturan kuruluşlar ve yürütücüleri hakkında bilgilendirme, tarım politikasının uygulama alanlarının ayrıntılarıyla anlatılması ve Türk tarım politikasının tartışılması.

OTİ 419

ORGANİK HAYVAN BESLEME

3

0

3

4

 

Hayvan besleme ile ilgili kavramları öğretmek. Kanatlı beslenmesine ilişkin temel konuları teorik ve uygulamalı olarak benimsetmek. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan besleme ilkelerini ve yemleme tekniklerini öğretmek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme ile ilgili kavramları öğretmek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesine ilişkin temel konuları teorik ve uygulamalı olarak benimsetmek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan besleme ilkelerini ve yemleme tekniklerini öğretmek.

OTİ 409

MEZUNİYET TEZİ I

0

2

2

5

 

Bu ders kapsamında, Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması üzerine çalışmalar yapılacaktır.

OTİ 411

ZOOTEKNİ

2

1

3

4

 

Çiftlik hayvanlarının bakım beslenmesi ve verimleri hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Büyük ve Küçük Baş Hayvanların bakımını, beslenmesini, yetiştirilmesini bilimsel metotlarla sağlayan ve bu hayvanlardan yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında barınak planlama konuları.

OTİ 413

İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3

0

3

4

 

İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme.

OTİ 417

BUDAMA TEKNİKLERİ

2

1

3

4

 

Budamanın tanımı ve amaçları, budamayı gerekli kılan nedenler (çevresel ve kültürel nedenler), budamanın etkileri (ağaçların büyüme kuvveti üzerine etkileri; ağaçların verime başlaması, verim ve kalite üzerine etkileri; ağaçların ömrü üzerine etkileri; bazı olumsuz etkileri), budama zamanları (yaz budaması, kış budaması), budama şekilleri (dikim budaması, şekil budaması, verim çağı budaması, gençleştirme budaması), budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, budama araç ve gereçleri, meyve türlerine göre şekil ve verim çağı budamaları konularında bilgi verilecektir.

OTİ 415

TARIM İŞLETMECİLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

2

1

3

4

 

Çalışma tablosu programlarının temel prensiplerini ve bilgi giriş özellikleri ile çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik hazırlama ve yorumlama becerisi kazandırabilme.


 

VIII.YARIYIL

OTİ 402

İLETİŞİM VE YAYIM

3

0

3

4

 

Yeniliklerin Benimsenmesi ve Yayılması, Haberleşme(İletişim) ve Haberleşme teknikleri, Haberleşme ve Yayım Araçları, Üretici-Yayım-Araştırma İlikileri ve Sorun Çözme, Tarımsal Yayım Sistemleri ve Yaklaşımları, Türkiyede Tarımsal Yayım, Dünyada tarımsal Yayım, Tarımsal yayım İlkeleri, Tarımsal yayımın Amaçları, Tarımsal yayımın ilgi alanları, Tarımsal yayımın Önemi ve tanımı.

OTİ 404

ORGANİK TARIMDA GÜBRELER VE GÜBRELEME

2

2

4

4

 

Bitki gelişmesi için mutlak gerekli besin elementleri, tanımı ve sınıflandırılması, mutlak

gerekli makro ve mikro besin elementlerinin eksikliğinde ve fazlalığında bitkide oluşan

zararlanmalar. Organik tarımda besin elementlerinin toprağa kazandırılması, organik gübreler; ahır gübresi, kompost, yeşil gübreler, humik maddeler, mikrobiyal gübreler, kensel atıkların tarımsal amaçlı kullanımı, gübre ve toprak iyileştirmede kullanılacak maddelerle ilgili yönetmelik. İnorganik gübre çeşitleri, gübreleme yöntemleri ve uygulama şekilleri.

OTİ 406

ARICILIK VE TOZLAŞMA

2

1

3

4

 

Temel arıcılık, organik tarımda arıcılık ve yetiştiricilik, arı hastalıkları ve zararlıları.

OTİ 408

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

0

3

4

 

Pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, Pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararları.

OTİ 410

MEZUNİYET TEZİ II

0

2

2

5

 

Bu ders kapsamında, Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması üzerine çalışmalar yapılacaktır.

OTİ 412

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

3

0

3

4

 

Bu derste iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

OTİ 414

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

2

1

3

4

 

Zeytin yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek.

OTİ 416

BİTKİ FİZYOLOJİSİ

3

0

3

4

 

Bitkileri oluşturan inorganik ve organik bileşikler; Su ve bitki hücreleri, difüzyon,osmos,plazmoliz, turgor,dializ,şişme,aktif taşıma,su potansiyeli; İyon alımına etki eden mekanizmalar, iyon antogonizması,iyon birikimi,Donnan, iyon alış verişi; Suyun absorbsiyonu ve iletimi; Transpirasyon, stomaların açılıp kapanma mekanizmaları; Fotosentez, Işık reaksiyonları; Fotosentez, karbon fiksasyonu; Fotosentezde C4, CAM yolu; Fotosolunum ve Organik madde iletimi; Kemosentez, doğada madde döngüleri; Solunum, aerobik solunum; Solunum, anerobik solunum; Büyümeyi etkileyen faktörler, bitki hormonları.

OTİ 418

ORGANİK TARIMDA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

2

2

4

5

 

Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmek. Entegre mücadele sistemi.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr