Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  REK101  GENEL TURİZM BİLGİSİ Z 3 0 0 3 3 4

Turizmin temel kavramları, turizm çeşitleri, turizmin gelişmesine etki eden unsurlar, turizm sektörü, turizm arzı, turizm talebi, turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre ilişkisi, Türkiye’de turizm ve gelişimi, Turizm hareketleri ve yeni trendler konuları ele alınacaktır.

 2.  REK103  BEDEN EĞİTİMİNE GİRİŞ  Z  3 0 0 3 3 4

Beden eğitimi ve spor tarihi, sporun toplumlardaki yeri ve önemi, spor türleri, spora hazırlık aşaması, spor ve sağlık, spor ve beslenme, spor sakatlıkları, zararlı alışkanlıklar ve sosyal riskler, yaşam boyu spor, herkes için spor, Fairplay kavramı ve spor konuları ele alınacaktır.


 3.  REK105  GENEL EKONOMİ Z 3 0 0 3 3 4

Ekonomik kavramlar, arz-talep analizleri, tüketici dengesi analizleri, farksızlık eğrileri analizi, piyasalar ve piyasa türleri, milli gelir analizleri, enflasyon, istihdam, ekonomik konjonktür ilişkileri ele alınacaktır.

 4.  REK107  GENEL İŞLETME Z 3 0 0 3 3 4

İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yöneticilik ve liderlik, Üretim ve Pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde Kriz Yönetimi, İşletmelerde Markalaşma ve İnsan kaynakları konuları ele alınacaktır.

5.  REK109  TEMEL HUKUK Z 2 0 0 2 2 2

Sosyal düzen kuralları ve hukuk, hukukun temel kaynakları ve uygulanması, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi, yargı erki, hukuki ilişkiler ve haklar, hakkın kazanılması, kullanılması, korunması ve kaybedilmesi, özel hukuk dalları ve kamu hukuku dalları ele alınacaktır.

 6.

 ATA101

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2

Temel düzeyde bilgisayarı kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama, sunu hazırlama, internet kullanımı dersin amacını oluşturmaktadır.

 7.  TDL101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2

Bu derste, Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Türkiye Türkçesinin ses özellikleri şekil bilgisi konuları ele alınacaktır.

 8.  DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3

Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.

9.   YDL101  İNGİLİZCE I  Z  2  1  0  3  2,5  5
   Bu ders kapsamında, Present simple ( to be ). Subject pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns – Commands – Object pronouns – Modals (can )– Adjectives – Adverbs – Present simple (all forms) Let’s.../ shal we ..... ?/ Why don’t we ...? /How about ...? What’s the mather ...? Ordinal Numbers – Prepositions. Time Expressions – Adverbs of quantity – How many – How much. Countable / Uncoutable Nouns – Would like / would like to....? Present progressive ( all forms) – present progressive ( Future meaning) must / have to / need / should / - past simple konuları ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1. REK102  YÖNETİM ORGANİZASYON Z 2 0 0 2 2 3
Bu ders kapsamında, yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları konuları ele alınacaktır.
 2.  REK104  TURİZM HUKUKU  Z 2 0 0 2 2 3

Bu ders kapsamında, turizm hukukunun hukuk sistematiği içindeki yeri ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi, turizm hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları, ulusal ve uluslararası turizm örgütleri, planlı dönemlerde turizm, T.C. Anayasasında turizm, turizm sektörü etik ilkeleri, turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik, turizm türleri ve ilgili mevzuat, turizm yatırımlarına ilişkin hukuki düzenlemeler, turist rehberliği meslek kanunu ve yönetmeliği, seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği kanunu, seyahat acentaları yönetmeliği, pasaport kanunu, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun, Türkiye turizm tanıtım ve geliştirme ajansı hakkında kanun, turizm tüketici taleplerini değerlendirme çizelgesi, turistin hak ve yükümlülükleri, turizm sektörü çalışma mevzuatı, turizm hukukunda sözleşmeler, turizm ve çevre, Türk turizm sektöründe vergi teşvik düzenlemeleri konuları ele alınacaktır.

 3.  REK106  DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Z 3 0 0 3 3 4

Bu ders kapsamında, davranışların nedenleri ve insan davranışlarına etki eden faktörler ve iletişim konuları ele alınacaktır.

 4.  REK108  TURİZM COĞRAFYASI Z 3 0 0 3 3 4

Bu ders kapsamında, Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar, Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı, Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye’de Turizm ve Yerli Turist Akışı, Türkiye’deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz) konuları ele alınacaktır.

 5. REK110  REKREASYONA GİRİŞ Z 3 0 0 3 3 4

Bu ders kapsamında, boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi, rekreasyonun tanımı ve rekreasyon çeşitleri, bireysel ve toplumsal açıdan rekreasyonun önemi, rekreasyon uygulamaları, turizm ve rekreasyon ilişkisi, turizm alanlarında rekreasyonel faaliyetler, rekreasyonun turizm ve diğer alanlardaki etkileri ve sorunları konuları ele alınacaktır.

 6.  REK112  SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Z 2 0 0 2 2 3
Bu ders kapsamında, Temel İlk Yardım Bilgisi, hasta/yaralı ve olay yeri değerlendirmesi, Temel yaşam desteği, Yaralanmalarda ve kanamalarda ilk yardım, Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, Yanık, sıcak çarpması ve donma durumunda ilk yardım, Kırık-Çıkık ve Burkulmalar, Bilinç Bozuklukları ve İlk Yardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım, Acil durumlar, Hasta Taşıma Teknikleri, İlk yardım uygulamaları konuları ele alınacaktır.
 7.  TDL102 TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2

Bu ders kapsamında, Cümle, Cümle Çeşitleri ve Uygulanması; Yazılı ve Sözlü Anlatımda Birikim Kazanma Yolları konuları ele alınacaktır. 

 8.  YDL102  İNGİLİZCE II Z 2 1 0 3 2,5 5
Bu derste, Adverbs of location – Noun clauses - prefer / would rather Adverbs of manner – comparative / superlative Forms. Will / goig to – modals with Present Progressive and past forms – passive voice – the same as / different from. Adverbial clauses of purpose / reason /result konuları ele alınacaktır.
 9.   ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  Z  2  0  0  2  2  2
       Millî Mücadele Döneminde Ayaklanmalar ve Sevr Antlaşması, Askeri ve Siyasi Mücadele, Türkiye    Cumhuriyeti’nin Kuruluşu, Atatürk’ün İç ve Dış Siyaseti, T.C.’nin Kuruluşundan Sonraki Reformlar, Atatürk İlkeleri konuları ders kapsamında ele alınacaktır
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  REK201  REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ Z 3 0 0 3 3 5

Rekreasyon işletmeciliği dersi kapsamında rekreasyon işletmeciliğine ilişkin temel kavramlar, işletme bilimi ve tarihsel süreci, işletmecilikle ilgili çevre analizi, işletmelerin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş yeri kararları, işletmedeki temel fonksiyonlar: pazarlama, işletmedeki temel fonksiyonlar: finans, işletmedeki temel fonksiyonlar: insan kaynakları, işletmedeki temel fonksiyonlar: üretim kararları, ölçeğe göre işletme türleri, uluslararası ve küresel işletmeler, rekreasyon işletmelerine ilişkin analizler ele alınacaktır.

 2.  REK203  ALTERNATİF TURİZM Z 3 0 0 3 3 5

Alternatif Turizmin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Çeşitleri, inanç turizmi, kültür turizmi, dark turizm, spor turizmi, mağara turizmi, kruvaziyer turizmi, kumar turizmi, akarsu turizmi, gastronomi turizmi, ornitoturizm, botanik turizmi, macera turizmi, intihar turizmi, alışveriş turizmi, sağlık turizmi ve diğer alternatif turizm çeşitleri ele alınacaktır.

 3.  REK205  REKREASYON VE LİDERLİK Z 3 0 0 3 3 5

Ders kapsamında, rekreasyon kavramı, boş zaman kavramı, turizmde boş zaman ve rekreasyon yönetimi, rekreasyon ve sosyoloji, liderlik kavramı, örgütsel davranış, geleneksel liderlik yaklaşımları, yeni liderlik yaklaşımları, rekreasyonel liderlik konuları ele alınacaktır.

 4.  REK207  ETKİNLİK YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 2 4

Ders kapsamında, etkinlik kavramı ve türleri, spor etkinliklerinin sınıflandırılması ve özellikleri, etkinlik paydaşları ve paydaş yönetimi, etkinlik yönetim fonksiyonları, etkinlik yönetiminde insan kaynakları, spor etkinlikleri süresince işgücü grupları, etkinlikte finansal yönetim, etkinlikte risk yönetimi, etkinlikte finansal kaynaklar, etkinliğin pazarlanması, etkinlik pazarlama planının geliştirilme süreci, etkinliklerde proje yönetimi ve değerlendirme konuları ele alınacaktır.

 5.  REK209  YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA  Z  2  0  0  2  2  3
  Öğrencileri farklı alanlarda çalışmaya sevk ederek ve farklı konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak, temel araştırma yöntemleri ve sunum teknikleri konuları ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   REK202  HERKES İÇİN REKREASYON Z 3 0 0 3 3 5

Bu derste herkes için rekreasyonun tanımı, yararı, yaygınlaşması, dünyada ve türkiye’deki herkes için rekreasyon anlayışı, sağlık için rekreasyon, rekreasyon için spor, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, aileler ve engelliler için rekreasyon, insan yaşamının farklı gelişim evrelerine dönük rekreasyonel etkinliklerin seçimi ve programlanması, outdoor rekreasyon aktiviteleri ve yanı sıra yerel yönetimlerde rekreasyon aktivitelerinin amacı, işleyişi, örgütleyici ve düzenleyici rolü konuları ele alınacaktır.

 2.  REK204  ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Z 3 0 0 3 3 5

Küçülme ve Kademe Azaltma, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Yeniden Yapılandırma, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, Kriz Yönetimi, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Personeli Güçlendirme, Kariyer Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yalın Organizasyonlar, İnovasyon, Kaos Yönetimi konuları ele alınacaktır.

 3.  REK206  AÇIK ALAN REKREASYONU Z 2 0 0 2 2 4
Rekreasyon ve açık alan; kavram, tanım, politika ve yöntem, Açık alan rekreasyon ihtiyacının (talebinin) ortaya çıkış nedenleri, Ekoloji ve açık alan rekreasyonu ile ilişkisi, Kentsel ve kırsal açık alanlar ve ekolojik işlevleri, Açık alan rekreasyon kaynakları ve turizm açısından önemi, Kent parkları ve kent ormanları; ekolojileri ve rekreasyonel yönetimleri, Dağa ilişkin açık alan rekresyon kaynakları ve ekolojileri, Denize ilişkin açık alan rekreasyon kaynakları ve ekolojileri, Suya (göller, ırmaklar, şelaleler, havuzlar) ilişkin açık hava rekreasyon kaynakları ve ekolojileri, Ormana ilişkin açık alan rekreasyon kaynakları ve ekolojisi, İnşa edilmiş ekosistemlere (kentler, Kültürel değerler) ilişkin rekreasyon kaynakları ve ekolojileri.
 4.  REK208  TURİZM PAZARLAMASI Z 2 0 0 2 2 3
Turizm pazarlaması kavramı gelişimi ve önemi; turizmde pazarın yapısı; turist davranışı; turistik ürün ve hizmet politikaları; turizmde fiyatlandırma; turizm dağıtım kanalları; turizmde tutundurma çalışmaları; turizmde destinasyon yönetimi; turizmde pazarlama planlaması; turizmde stratejik planlama ve yönetim; pazarlama denetimi ve performansın ölçümü; turizmde pazarlama araştırması; global turizm stratejileri; toplantı turizmi pazarlaması; turizm pazarlamasında haberleşmenin önemi ve halkla ilişkiler konuları ele alınacaktır.
  5.  REK210  REKREASYON VE ANİMASYON  Z  2  0  0  3  3  5
  Ders kapsamında, zaman kavramı ve çeşitleri,  rekreasyon kavramı ve rekreasyon çeşitleri, rekreasyonun özellikleri, gelişimi ve turizm arasındaki ilişki, rekreasyon yönetimini gerçekleştiren kurumlar, animasyon kavramı, çeşitleri ve özellikleri, animasyon hizmetlerinin turistik ürüne etkisi, fonksiyonları ve maliyeti, animasyon sisteminin işleyişi ve ilkeleri, animasyon hizmetlerinin yönetimi, animasyon hizmetlerinde organizasyon, animasyonda yönetim süreçleri, animasyon etkinlikleri düzenleme, ağırlama işletmelerinden animasyon örnekleri, animasyon etkinliklerinin hizmet satışına etkisi ele alınacaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 

 SEÇMELİ DERSLER
 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  REK211  TURİZM EKONOMİSİ S 3 0 0 3 0 4

Ders ekonomi biliminin temel tanım ve kavramları, turizmin ekonomik yönü, turizmin   ekonomiye etkisi, turizm arz ve talep tahminleri ve analizi, ülkenin ve turizm işletmelerinin ekonomik verilerinin yorumlanması konularını içermektedir.

 2.  REK213  OLİMPİZM VE FAİR PLAY   S 3 0 0 3 3 4

Felsefe Giriş, Felsefenin Özellikleri, Bilgi Kavramı, Spor Kavramı1, Spor Kavramı2, Spor Kültürü ve Etik, Sporda Fairplay, Sporda Şiddet, Spor Felsefesi ve Olimpizm1, Spor Felsefesi ve Olimpizm2 konuları ele alınacaktır.

 3.  REK215  SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR  S 3 0 0 3 3 4

Bu derste büyüme ve gelişme, yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, spor ve beslenme kavramı arasındaki ilişki, temel besin öğeleri ve özellikleri besin ögelerinin tüketilme şekli, sağlıklı beslenmenin bireyin günlük performansına etkisi, kullanılması zararlı olan maddelerin organizmaya vereceği zararlar ve bu maddelerin neler olduğunun bilinmesi, genç nesillerin sağlığının korunması konularına yer verilecektir.

 4.  REK217  BADMİNTON  S 1 2 0 3 2 4

Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır. Oyun kuralları, oyun sahası, badmintonda temel hareketler, vuruş teknikleri (ön kort, orta kort, arka kort), ayak teknikleri, yarışma organizasyonları konuları ele alınacaktır.

 5.  REK219  MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE)  S 3 0 0 3 3 4
The subject involves tourism, recreation and leisure concepts, conversations about tourism, recreation and leisure, tourism, leisure and recreation planning and management concepts, communication related words and speaking.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  REK212  FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIKLI YAŞAM S 3 0 0 3 3 4

Bu derste; fiziksel aktivite, egzersiz, sağlık ve spor, fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri, fiziksel inaktivitenin komplikasyonları,,fiziksel inaktiviteninin komplikasyonları,fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi, Sağlıklı erişkinlerde fiziksel aktivite, Çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivite, yaşlılarda fiziksel aktivite, engelli bireylerde fiziksel aktivite, diyabette fiziksel aktivite, obezitede fiziksel aktivite, hipertansiyonda fiziksel aktivite.

 2.  REK214  BOCCE VE FLOOR CURLİNG S 1 2 0 3 2 4

Bu derste bocce oyununu tanıması ve kurallarını bilmesi, bocce oyununda iyi bir izleyici olması, bocce malzemelerini, bocce oyun alanını bilmesi, zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, odaklanmayı geliştirmesi, çok sayıda kuralı aynı anda değerlendirebilmesi, analitik düşünce yeteneğinin ve dikkatinin gelişmesi, bireyin özgüvenini geliştirmesi amaçlanmıştır.

 3.  REK216  VOLEYBOL S 1 2 0 3 2 4

Bu derste, Voleybol sporunun temel teknik ve taktik uygulamaları ile tanımı, tarihi gelişimi ve kurallarının, bir başkasına nasıl öğretileceğinin bilinmesi ile okul ve yerel kulüplerde takım oluşturma ve yönetme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde, temel voleybol teknik ve taktik uygulamalarının öğretimi, spor öğretiminde uygulanan öğretim yöntemleri ve uygulamaları dikkate alınarak incelenecek ve uygulanacaktır.

4.  REK218  MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) S 3 0 0 3 3 4

Hotel Management (1-2), Congress, Conference, and Exhibiton Management (1-2-3), Travel Agents and Tour Operations (1-2-3), Reservation Systems for The Travel Industry (1-2-3) related concepts and conversations.

 5.  REK220  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 1 2 0 3 2 4

Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarda Etik; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük konuları ele alınarak,  başarılı gönüllülük çalışmaları incelenecektir. Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım sağlanacaktır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 

Rekreasyon Yönetimi bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu Güncelleme 27.09.2022 13:01:41
22 Eylül 2023