Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Sıkça Sorulan Sorular

LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİK İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER
Yüksek Lisans:
1- Lisansüstü başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi 3 asil 2 yedek üyeden oluşmalıdır. Sonuç en geç 3 iş günü içerisinde anabilim dalı kararı ile iletilmelidir.
2- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, %50 ALES(en az 55), %20 lisans mezuniyet notu, %10 yabancı dil, %20 mülakat ve/veya yazılı sınav alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.(mülakata gelmeyen değerlendirme dışı kalır)
3- Yüksek giriş sınav başarı puanı 55 tir.
4- Program en az 21 kredi (en az 7 ders), uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi(tez çalışmasına başlamadan önce) ve en az 2 dönemlik tez çalışmasından oluşur.
5- Bir eğitim öğretim dönemi(2 dönem) en az 60AKTS olmalıdır. Yüksek lisansı toplamda en az 120 AKTS olmalıdır.
6- Öğrenci en fazla iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
7- Öğrenci en fazla iki dersi, danışmanının da görüşü alınarak doktora programındaki seçmeli derslerden de alabilir.
8- Öğrenci en fazla iki dersi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de alabilir.
9- Tezli yüksek lisansın süresi 4 yarıyıl olup azami süresi 6 yarıyıldır. (Sonrasında atılır.)
10- Tezli yüksek lisans derslerini 4 yarıyılda bitiremeyen atılır.
11- Tez danışmanı en geç 1. yarıyılın sonuna kadar atanmalıdır! (Anabilim dalı başkanlığı önerisi ile EYK onaylar.)
12- Danışman değişikliği: öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile veya danışmanın gerekçeli kararı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
13- Tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptırmamış sayılır!!!!!
14- Tez danışmanlığı üst sınırı 12. (gerekçe göstererek %50 artırılabilir.)
15- Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için-TEZ TESLİM ADIMLARI-izlenir. (FBE web sayfasında mevcut)
16- Tez jürisi: tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üç veya beş öğretim üyesinden (biri üniversite dışından olmak zorunda) oluşur. İki yedek juri üyesi (biri üniversite dışından olmak zorunda) belirlenir.
17- Tez jürisi belirlendikten sonra en geç 1 ay içinde tez savunması yapılmalıdır. (aksi halde jüri düşer.)
18- Tez sınavında, kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.
19- Tez sınav sonucu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
20- Tezin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilmelidir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. (Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.)
Doktora:
1. Lisansüstü başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi 3 asil 2 yedek üyeden oluşmalıdır. Sonuç en geç 3 iş günü içerisinde anabilim dalı kararı ile iletilmelidir.
2. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, %50 ALES(yüksek lisans ile başburanlar için en az 55, lisans ile başburanlar için en az 80), %20 mezuniyet notu (lisans ile mezun olanlar 4 üzerinden en az 3 not ortalamasına sahip olmalı), %10 yabancı dil (en az 55), %20 mülakat ve/veya yazılı sınav alınarak doktora lisans giriş puanı hesaplanır.(mülakata gelmeyen değerlendirme dışı kalır)
3. Doktora giriş sınav başarı puanı 65 tir.
4. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse: Program en az 21 kredi (en az 7 ders), uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi(tez çalışmasına başlamadan önce), yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim öğretim dönemi(2 dönem) en az 60AKTS olmalıdır. Doktora toplamda en az 240 AKTS olmalıdır.
5. Lisans derecesi ile kabul edilmişse: Program en az 42 kredi (en az 14 ders), uzmanlık alan dersleri, bir seminer dersi(tez çalışmasına başlamadan önce), yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir eğitim öğretim dönemi(2 dönem) en az 60AKTS olmalıdır. Doktora toplamda en az 300 AKTS olmalıdır.
6. Alınan lisans dersleri ders yüküne sayılmaz!!
7. Öğrenci en fazla iki dersi (lisans derecesi ile kabul edilmişse en fazla 4 ders), anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK ile diğer anabilim/anasanat dalı, enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de alabilir.
8. Doktoranın süresi 8 yarıyıl olup azami süresi 12 yarıyıldır (Lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami süresi 14 yarıyıldır). (Sonrasında atılır.)
9. Doktora derslerini 4 yarıyılda bitiremeyen atılır (Lisans derecesi ile kabul edilenler 6 yarıyılda bitiremeyen atılır).
10. Tez danışmanı en geç 1. yarıyılın sonuna kadar atanmalıdır! (Anabilim dalı başkanlığı önerisi ile EYK onaylar.)
11. Danışman değişikliği: öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile veya danışmanın gerekçeli kararı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
12. Tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptırmamış sayılır!!!!!
13. Tez danışmanlığı üst sınırı 12. (gerekçe göstererek %50 artırılabilir.)
14. Yeterlilik Sınavı: Derslerini ve seminer dersini (en za 3 ortalama ile) bitiren öğrenci bir yılda en fazla iki kere sınava girebilir. (yazılı ve sözlü sınavdan oluşur)
15. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç 5. yarıyılın sonunda, isans derecesi ile kabul edilenler en geç 7. yarıyılın sonunda yeterlilik sınavına girmelidir.
16. Yeterlilik sınav sonucu en geç 3 iş günü içinde enstitüye bildirilir.
17. Tez izleme komitesi (TİK), yeterlilik sınavından sonra en geç 1 ay içinde belirlenir (Anabilim dalı başkanlığı önerisi, EYK onayı ile) (1 danışman ve 2 üyeden oluşur)
18. Tez önerisi: yeterlilik sınavından sonra en geç 6 ay içinde belirlenir ve TİK komitesine savunulur.
19. TİK: üst üste 2 tik veya aralıklı 3 tik te başarısız olan atılır!!
20. Tezin sonuçlanması için en az 3 TİK YAPILMALIDIR!
21. Doktora tezinin sonuçlandırılması için-TEZ TESLİM ADIMLARI-izlenir. (FBE web sayfasında mevcut)
22. Tez jürisi: tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile 5 öğretim üyesinden (3 tanesi TİK ten, en az 2 tanesi üniversite dışından olmak zorunda) oluşur. İki yedek juri üyesi (biri üniversite dışından olmak zorunda) belirlenir.
23. Tez jürisi belirlendikten sonra en geç 1 ay içinde tez savunması yapılmalıdır. (aksi halde jüri düşer.)
24. Tez sınavında, kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.
25. Tez sınav sonucu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
26. Tezin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim edilmelidir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. (Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.)

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
fbe@osmaniye.edu.tr