Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetmelikler

22 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31576

YÖNETMELİK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaönlisansve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülenönlisansve lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi,

ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d)Birim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte kurulunu, yüksekokulların/meslek yüksekokullarının yüksekokul kurulunu,

e) Birim yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul/meslek yüksekokullarının yüksekokul yönetim kurulunu,

f) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama,laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade eden ölçü birimini,

g) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar alınması hâlini,

ğ) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim verenönlisansve lisans öğretim programını,

h) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını,

ı) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurulunca eşdeğer olarak kabul edilmiş olan diploma programını,

i) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteleri,

j) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

k) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

l) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını,

m) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

n) Mezuniyet sınavı: Mezun olabilmek için öğrencinin en fazla 3 dersten girebileceği sınavı,

o) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini,

ö) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

r) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite (OKÜ): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

t) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 –(1)Önlisanseğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksekokullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilereönlisansdiploması verilir.

(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46ncımaddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik durumları devam eder. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanlarınönlisansdiploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları18/3/1989tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Azami öğrenim süresi ve sınav hakkı

MADDE 6 –(1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami süre dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami süre yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami süre sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami süre dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları

MADDE 7 –(1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapılabilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seçmeli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulunca, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerinin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulması gerekir. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

Çiftanadalprogramı

MADDE 8 –(1) Çiftanadalprogramı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile birönlisans/lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendiönlisans/lisans programlarına yakın olan bir başkaönlisans/lisans programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci birönlisans/lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır ve bu program,24/4/2010tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisansve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı

MADDE 9 –(1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal programı, ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programı, Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisansve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 10 –(1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil eğitimi,23/3/2016tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 11 –(1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması,GNO’sunun3,00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir yarıyılda alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak 5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 12 –(1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına kayıtlı olmamak.

(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı istenir.

(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi,vekaletverdikleri vekil aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diplomadahiltüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programlarından herhangi birinden mezun olan öğrenciler, aynı diploma programına, ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler

MADDE 13 –(1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisansve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 14 –(1)19/2/2002tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları veAçıköğretimÖn Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine başlama hakkı verilen öğrencilerin,önlisanseğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yönetim kurulunca eşdeğer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak suretiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Ders muafiyeti

MADDE 15 –(1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için Üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda akademik takvimde belirtilen ders kaydının ilk gününden başlamak üzere, en geç on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulunca, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakımından kontrol edilerek, ilgili bölüm/program kurulunun görüşü de alınarak değerlendirilir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağı belirlenir. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl Üniversitemizin Muafiyet ve İntibak Uygulama Yönergesine göre yapılır.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 16 –(1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün veya günlerde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti olanların durumu, yarıyılın ilk haftası içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğrencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarıyılda alınabilecek AKTS toplamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 17 –(1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46ncımaddesi hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci belgesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler

MADDE 18 –(1)Önlisansve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.

(2)Önlisansve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılır.

(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önkoşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenir. Derslere ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıralaboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5)Önlisansveya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken dersler, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık

MADDE 19 –(1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 20 –(1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrencinin raporlu olduğu günler devamsızlık için kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınavlar ve sınav dönemleri

MADDE 21 –(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı,yıl sonusınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c)Yıl sonusınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yaptıkları sınavdır.

ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonusınavına girme hakkını elde eden öğrencilere tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonunotu yerine geçer. Öğrenci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğrencinin ise yarıyıl/yıl sonusınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye,laboratuvarçalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Mezuniyet sınavı; 23 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olabilmek için en fazla 3 başarısız dersi kalmış olan öğrencilerin bu derslerden veyaGNO’su2,00’ın altında olan öğrencilerinGNO’sunu2,00’a çıkarabilmek için istediği üç dersten girebilecekleri sınavdır. Mezuniyet sınavı, ilgili yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihte, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu ders/derslerin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca mezuniyet sınavı dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılan sınavlardır.

(2) Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.

(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını ve öğrencileri bilgilendirir.

(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınav programları, birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim kurulunca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren öğretim elemanı tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak değerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim elemanı tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri,önlisansve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar

MADDE 22 –(1) İlgili birim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk dört haftası içinde, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili konular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonuve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 23 –(1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış,

b) O derse ait ara sınava girmiş,

c) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,

ç) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,

d) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,

olmakgerekir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 24 –(1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, staj, atölye, seminer,laboratuvarve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için aşağıdaki esaslara göre bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır:

a) Bağıl değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu; ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu, ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir:

Ham Başarı NotuHarf NotuKatsayı

90-100AA4,00

80-89BA3,50

70-79BB3,00

60-69CB2,50

50-59CC2,00

45-49DC1,50

40-44DD1,00

30-39FD0,50

0-29FF0,00

(3) Değerlendirmeler sonunda başarı durumuna ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, mezun olma aşamasında 2,00GNO’yasahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.

ç) Kredisiz dersler ve stajlar, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilir:

1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edilen dersler içinde MUnotu verilir. Staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere, YS notu verilir. MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS notu, DNO hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Öğrencinin mazeretsiz olarak girmediği her sınav için girmedi seçeneği işaretlenir ve sistem ilgili öğrenciye (0) notu verir.

e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalaması

MADDE 25 –(1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Not ortalaması; 24 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin katsayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayıların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

Ders tekrarı

MADDE 26 –(1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyılında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli ise danışmanın onayıile,sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2)Erasmus,Farabive benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders tekrarından sayılır. Öğrencinin değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer dersler belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 27 –(1)GNO’sunuyükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf, başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesabında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 28 –(1) Yarıyıl sonu ders başarı notları, yarıyıl sınavlarının bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bölüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı başkanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 29 –(1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretler aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun resmi kurumlar tarafından verilen belge ile belgelenmesi.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya18/8/2012tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli iş, Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması.

h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, ilgili birim yönetim kurulunca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin 20ncimaddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve mezuniyet sınavlarına mazeret sınav hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

İzinli sayılma

MADDE 30 –(1) 29 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 20ncimaddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 20ncimaddede belirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.

(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık, tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eğitim-öğretim yılıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 31 –(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve FF, FD veya DS notları alarak başarısız olduğu dersleri tekrar alarak en az DD notu ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve YS veya UB notu alarak başarısız olduğu kredisiz dersleri tekrar alarak Y notu ile başarmış olması gerekir.

(2) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak zorundadır.

(3) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi,önlisansprogramlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar

MADDE 32 –(1) Üniversiteninönlisansve lisans düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın tamamlanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda,önlisansveya lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje,laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notlarını belirten belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yılGNO’sununen az 2,00 olması,önlisansdiploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,önlisansdiploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış veGNO’su3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili birim tarafından belge verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar,önlisansve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun belirlediği şekle göre hazırlanır.

Kayıt silme

MADDE 33 –(1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması.

b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının bulunduğunun belirlenmesi.

Kayıt sildirme

MADDE 34 –(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı olarak talep etmesi halinde kaydı silinir.

Değişim programları

MADDE 35 –(1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca belirlenen değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, diğer yükseköğretim kurumu ile yapılan ikili anlaşmalara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 –(1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri

MADDE 37 –(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 –(1)15/8/2019tarihli ve 30859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiÖnlisansve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
+90 328 82710 00 / 6105
+90 328 825 00 97
shmyo@osmaniye.edu.tr