Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetmelik

YÖNETMELİK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OKÜVAM): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversite, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve özel kişilerin talepleri doğrultusunda bilimsel yöntemler ile veri analizini yapmak, analiz sonuçlarını raporlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bilimsel analiz ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak, bilimsel yöntemler ile veri elde edilmesini sağlamak, eğitimler ve sertifika programları düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak, veri analizi ile ilgili yayımlar yapmak, analize dayalı çalışmalar gerçekleştirmek ve tüm bu konularda koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların, bilimsel yöntemlere dayalı veri analizine ve raporlanmasına katkı sağlamak ve bu konuda kişiler, kurumlar, özel sektör ya da birimler arasında koordinasyon kurarak gerekli her türlü desteği sağlamak.

b) Akademik personele, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine çalışmalarında kullanılacak olan uygun bilimsel veri analiz yöntemlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel veri analizine yönelik yazılımlar hakkında eğitim vermek.

c) Kamu kurumları, kurum dışı kuruluş, özel sektör veya kişilerin istekleri doğrultusunda bilimsel yöntemlere dayalı veri analizi ve raporlama konusunda danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak, rapor düzenlemek, ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek ve veri analizi ile ilgili hizmetler sağlamak.

ç) Veri analizi ile ilgili başta akademik veriler olmak üzere tüm verilerin, akademik gelişime katkı sağlamak amacıyla paylaşımının yapılabileceği fiziksel veya sanal ortam hazırlamak.

d) Veri analizi ile ilgili güncel tüm araştırma sonuçlarını ve bilimsel gelişmeleri takip ederek duyurmak.

e) Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve bu çalışmaların denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ya da kişilerle ilişkilerini yürütmek.

e) Merkezi temsil edecek şekilde yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişiler ile iş birliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil en fazla altı kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Müdürün önereceği Üniversitenin beş kadrolu öğretim üyesi arasından, Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiğinde, atanmalarındaki usule uygun olarak Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir. Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda ve Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk sağlanmak koşuluyla her zaman toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu kararları, üye toplam sayısının salt çoğunluğunun görüşüne uygun olarak alınır. Alınan karara karşı veya çekimser olan üye var ise kişisel görüşünü gerekçe ile belirtir. Taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili olumsuz kararlarda, kararın gerekçesi de bildirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezin donanım, yazılım ve personel ihtiyacını belirleyerek onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık, destek, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas gruplarının kurulmasını Rektöre sunmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Eğitim programları ile bu programların sonunda ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

f) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen dört üyeden oluşur. Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde istişari nitelikte görüş bildirmek üzere Müdürün çağrısıyla üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Kurul üyelerinin görevlerine görevlendirilmelerindeki usule uygun olarak Müdürün gerekçeli teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin alacağı kararlar için istişari görüş bildirerek Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluşu ve çalışma konuları, Yönetim Kurulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir. İhtisas gruplarının talep ettiği destek, Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilebilir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmektir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200426-5.htm
22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi
03288271010
okuvam@osmaniye.edu.tr