Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Bilgiler / Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Genel Bilgiler

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Genel Sekreter, Üniversite idari yapılanmasının en üst makamıdır ve bu yapılanmanın çalışmalarında, denetim ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca Genel Sekreter, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

Genel Sekreter idari yapılanmaya ait görevleriyle birlikte, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

 

 • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversitede çalışan tüm personelin, görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini sağlamak,
 • Tüm personelin, eğitim sektöründe yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmelerini ve verilen hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak amacı ile hizmetiçi eğitilmelerini sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak; gündem belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararların yazılmasını, korunmasını ilgili birimlere iletilmesini ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
 • Üniversite idari yapılanmasında yapılacak görevlendirmeler hakkında Rektöre öneride bulunmak,
 • Bağlı birimlerinin yöneticileri ile periyodik toplantılar yaparak, görüş alışverişinde bulunmak,
 • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören gibi resmi ağırlama işlerine yardımcı olmak,
 • YÖK, Çeşitli Kurumlar, Kurum İçi ve e-posta yoluyla gelen ilan, afiş ve yazıları duyurmak ve yazışmaları yapmak,
 • Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.
 • Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması işlemlerini yürütmek,
 • Yeni kurulan birimlere yazışma kodu verilmesi işlemlerini yürütmek.
 • “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince Kurum Arşivinde bulunan belgelerin saklama ve imha işlemlerini yürütmek,
 • Üst Yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,
 • Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kurum İdari Personelin; işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak,
 • Bütçe harcamalarında harcama yetkilisi olarak;
 • Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından,
 • Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
 • Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından,
 • Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından,Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden,
 • Amaca uygun nitelikte mal veya hizmet sağlanmasından sorumludur.
 • Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiş keşif, hakediş, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden Sayıştay’a karşı sorumlu ve görevli bulunmaktadır.

 


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271015
genelsekreterlik@osmaniye.edu.tr