Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ

T.C.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

          ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV                                               UYGULAMALARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

Madde I — Bu Yönerge'nin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders ve sınav uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönerge; Osmaniye Korkut Ala Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında Öğrenim gören engelli Öğrencilerin ders ve sınav uygulamalarım kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönerge; 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlan Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönerge'de geçen;

 1. Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
 2. Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü'nü,
 3. Ders Sorumlusu: Engelli öğrencilerin alacağı/almış oldukları söz konusu dersin sorumlusu Olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik birimlerinde görevli öğretim elemanı veya elemanlarını,
 4. Engelli Öğrenci: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni İle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve koruma, bakım, İyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine İhtiyaç duyan yükseköğretim öğrencisini,
 5. Gözetmen: Sınav sırasında sınavların planlandığı gibi ve zamanında yapılmasını sağlamakla sorumlu olan, o dersi yürüten ders sorumlusu ve engeli olan Öğrenciye destek veren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik birimlerinde görevli öğretim elemanını,
 6. Okuyucu, İşaretleyici: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görev yapan engelli öğrencilerin sınavlarına refakat eden, sınav olunan ders İle İlgili bölümün terminolojisine hâkim Öğretim elemanı veya kamu görevlisini,
 7. Ders: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında okutulan zorunlu ve seçmeli dersleri,

  I

 8. Sınav: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına dair yapılan ara sınavlar ve dönem sonu sınavları İle bu sınavlara ek olarak yapılan mazeret, bütünleme, tek ders vb. sınavları,
 9. Kredi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında okutulan derslere ait AKTS kredilerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Ders Uygulamaları

Madde 5 — Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli Öğrencilerin ders uygulamaları nedeni İle başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik ders uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

İşitme engelli Öğrenci bulunan sınıflarda, İşitme cihazının kullanılıp kullanılmamasına bakılmaksızın, öğrencilerin ders veren./sunum yapan öğretim elemanını rahatlıkla görebilecekleri şekilde oturma düzeni planlanır.

b, İşitme engelli Öğrenci bulunan sınıflarda ders veren/sunum yapan Öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük olarak ders anlatır/sunum yapar.

 Görme engelli Öğrencilerin bilgisayar kullanarak uygulamalı görecekleri derslerde kullandıkları bilgisayarların sesli hâle getirilmeleri sağlanır.

 1. Görme engelli öğrencilerin kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere objektif konuların İşlendiği dersleri ses kayıt cihazı İle kaydetmesine İzin verilir.
 2. Görme engelli öğrenciler görsel materyallerden yararlanamayacakları için, bu materyallerin kullanıldığı derslerle İlgili olarak materyaller hakkında sözlü betimleme yapılarak görme engelli öğrencinin materyali kavraması sağlanır.
 3. Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun olan katlarda oluşturulması sağlanır.
 4. Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren/sunum yapan öğretim elemanı ders İle İlgili olarak hazırlayacağı dokümanları engel gruplarını dikkate alarak hazırlar.
 5. Engelli öğrencilerin ders takibi ve çalışmalarına destek olacak yardımcı atanabilir.

Derslerle ya da ders programlan İle İlgili yapılacak duyuru ve İlanlarda engelli Öğrencilerin engel durumları göz Önünde bulundurulur.

Ders Muafiyeti

Madde 6 — Engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders muafiyeti talebi ile başvurmaları hâlinde ders seçmeli İse varsa eş değer bir ders verilir; dersin eş değeri yok İse ya da ders zorunlu İse gelişen teknik ve programlar yardıml İle İlgili ders, engelli Öğrenci dikkate alınarak verilir. Zorunlu alınması gereken ders, engelli öğrenci tarafından alınamayacak durumda İse öğrenci; danışman önerişi, bölüm görüşü ve İlgili yönetim kurulu kararı ile eş değer kredili başka bir dersi; tek bir dersin eş değer krediyi sağlamaması durumunda İse eşdeğer krediyi sağlayacak şekilde birden İâzla dersi alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav Uygulamaları

Madde 7 - Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğilimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli Öğrencilerin sınav uygulamaları nedeni İle başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir.

Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaşabilirlİğİ göz Önünde bulundurularak düzenlenir.

b. Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular İle İlgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmeleri engelli Öğrencilerin engel durumlarım göz Önünde bulundurarak yapmaları sağlanır.

İhtiyaç duyulması hâlinde, engelli öğrencilerin sınavlara gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması kaydıyla, yardımcı araç gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmeleri sağlanır.

d. İşitme engelliler İçin sınav sırasında gerekebilecek İşitsel materyallere yönelik görsel bir formalın düşünülmesi gerekir.

İşitme engelli Olan Öğrencinin, sınav salonunda sınav gözetmenini ve dersin sorumlusunu kolayca görebileceği bir sırada oturmasının sağlanması gerekir.

f. Sınav sırasında sınav görevlilerinin ve ders sorumlularının yönerge okurken veya açıklamalar yaparken, İşitme engeli olan Öğrencinin karşısında durmaya Özen göstermesi, yavaş ve net konuşması sağlanır.

g, Bedensel engeli nedeniyle yazı yazmakta zorlanan öğrenciye, daha uzun sınav süresi, gerektiği durumlarda ise kayıt cihazı, bilgisayar/dizüstü bilgisayar verilmesi sağlanır. Kişinin engel türüne ve engelinin düzeyine göre alternatif sınav formatlarından (okuyucu yardımı, akran desteği, bölüm Öğretim elemanlarından birinin desteği, yazıcı yardımı, teyp kaydı, bilgisayar ve hesap makinesi kullanımı, öğrenicinin görüşü doğrultuşunda sözlü sınav yapılması vb.) biri veya zamanla geliştirilebilecek başka bir yöntem kullanılabilir.

Engelli öğrenci tarafından talep edilmesi hâlinde engelli öğrencilerin yazılı sınavlarına refâkat edecek okuyucul İşaretleyici görevlendirilir.

 Üniversitenin imkânı ve görme engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda soru kitapçığı, soru kâğıdı Braille (Kabartma) ya da sesli olarak hazırlanır.

Kısmi görme kaybı olan, az gören görme engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16 — 18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.

k. İşitme engelli Öğrencilerin sınavları, eğer uygunsa, çoktan seçmeli testler şeklinde yapılır.

Gerek duyulması hâlinde görme, İşitme, dikkat eksikliği, hiperaktİve, dişleksi disgrafi vb. engeli bulunan engelli öğrencilerin normal sınav salonlarından ayrı olarak başkalarından rahatsız olmayacakları ve başkalarını da rahatsız etmeyecekleri salonlarda tek kişi olarak sınav olmaları sağlanır.

 1. Okuyucu/işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli Öğrenciler İle yazma ve hareket güçlüğü çeken engelli Öğrencilere sınav süresinin yarısı kadar ek süre verilir.
 2. İhtiyaç duyulması hâlinde engelli Öğrencilerin sınavlara İlaç, tıbbi malzeme ya da diğer gereksinimler ile (insülin pompası, diyabetli öğrenciler için yiyecek, su vb.) girmelerine İzin verilir.

0. Ağrı veya psikiyatrik sorunlar nedeniyle İlaç tedavisi altında Olan öğrencilerin, eğer gerekiyorsa dinlenmeleri veya ilaçlarım almaları sağlanır.

ö. Engelinden dolayı egzersiz yapma İhtiyacı duyan öğrencilerin (omurilik yaralanmasına bağlı olarak kaz spazmı geçirmesi, vb.) sınav esnasında egzersiz yapmalarına olanak sağlanır, egzersiz süresi sınav süresine dâhil edilmez.

p, Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın sakıncalı veya zorlayıcı Olduğu durumlarda öğrencinin talebi doğrultusunda ve tercih ettiği pozisyonda (uzun oturarak, yüzüstü yatarak vb.) sınav olması sağlanır.

 1. İhtiyaç duyulması hâlinde engelli Öğrencilerin Sınav sırasında sınav görevlisi nezaretinde tuvalet — lavabo ihtiyacını karşılamasına izin verilir.
 2. Engelli öğrencinin sınavlara hazırlanabilmesi İçin ders notlarının önceden verilmesine, ödevler için öğrenciye daha uzun süre verilmesine özen gösterilir.

ş. Öğretim üyesi/elemanı, ders notlarım sınav öncesinde görme engeli olan öğrenciler İçin ses kayıtlan; İşitme engeli olan Öğrenciler İçin yazılı çıktı; kısmi görme kaybı olanlar için büyük punto ile çoğaltmaya özen göstermelidir.

I. Öğrencinin Özel gereksinimleri duyarlılıkla dikkate alınmalıdır. Ancak, bu tarz muafiyetler, engellilik durumunun zaruri kıldığı muafiyetlerin ötesine geçerek dersi alan Öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olacak tarzda bir muafiyete dönüşmemelidir.

u. Engelli öğrenci, engel durumunu ve sınav uygulamaları ile ilgili talebiniitaleplerini yazılı bir dilekçe İle sınavlardan en geç 15 gün Önce İlgili bölüm/program başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.

ü, Sınav süresinin 1/4 'ünü geçmemek kaydıyla sınava geç gelen engelli öğrencinin sınava girmesine izin verilir.

v, Öğrencinin engel durumuna göre gerekli görüldüğünde bazı sınav sorularından muaf tutulması veya alternatif soru sorulması sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 8 —Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hâllerde İlgili mevzuat hükümleri İle Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönerge hükümleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Universitesi Karacaoglan Kampusu, 80000 OSMANIYE / TURKIYE
03288271000
03288250097
engelsiz@osmaniye.edu.tr