Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

20.05.2020 TARİH VE 2020/16/4 SAYILI SENATO KARARI EKİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1: Bu yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenim görmekte

olan engelli öğrencilerin idarî süreçler, fiziki koşullar, barınma, sosyal, kültürel ve akademik

alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri

belirlemek, bunun için yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan

çalışmaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlar.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge hükümleri; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenim gören ve

herhangi bir engeli nedeniyle özel gereksinimleri bulunan öğrencilere yönelik olarak yapılacak

çalışmalarda birimin yetki, görev ve faaliyet alanlarının belirlenmesini ve düzenlenmesini

kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15’inci

maddesi ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’inci ve 12’nci

maddeleri, 14/02/2014 tarih ve 28913 sayılı resmî gazetede yayımlanan Yükseköğretim

Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmenliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede bahsi geçen;

1. Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni

2. Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü’nü

3. Yönetmelik: 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve

14/02/2014 tarih ve 28913 sayılı resmî gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmenliği

4. Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi: Yönetmeliğin 11’inci ve 12’nci

maddeleri uyarınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde kurulan birimi

5. Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve

Koordinasyon Birimi Yönetim Kurulunu

6. Engelli Öğrenci: Doğuştan ve/veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel,

ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle

toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan

ve korunma, bakım, rehabilitasyon, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine

ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencilerini

7. Ders: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yönetmeliklerine uygun olarak ön lisans, lisans,

yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan zorunlu dersleri, seçmeli dersleri,

sınavları ve stajları

8. Engelli Öğrenciler Akademik Danışmanı: Engelli öğrencilere akademik sorunlar

konusunda danışmanlık yapmak için, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek

yüksekokullarında Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 5: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yapısı:

1- Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Başkanı,

2- Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetim Kurulu,

3- Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu,

4- Engelli Öğrenciler Akademik Danışmanları (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek

yüksekokulları) ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personelden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Başkanı

Madde 6: Rektör, Eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör Yardımcısını üç yıl için başkan

olarak görevlendirir. Başkan çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu

üyeleri arasından bir kişiyi Başkan Yardımcısı olarak seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın

bulunmadığı zamanlarda Başkana vekâlet eder. Başkanın görev süresinin dolması veya

herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkan Yardımcısının da görevi sona erer.

Başkan birimin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Başkanın görevleri:

a) Yönetim kuruluna başkanlık etmek

b) Yönetim kurulunun gündemini hazırlamak

c) Birimin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek

ç) Birimin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve

yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmaktır.

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetim Kurulu

Madde 7: Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Birimin çalışmalarıyla ilgili konularda kararlar almak,

b) Birimin çalışma alanı ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği esaslarını belirlemek,

c) Yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını değerlendirmek ve

Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Madde 8: Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri

süreleri dolduğunda tekrar görevlendirebilirler. Süresi dolmadan ayrılan Yönetim Kurulu

üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı statüde yeni üye görevlendirilir. Yönetim

Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

1- Başkan: Engelli Öğrenci Birimi Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Birim Başkanı’dır.

Rektör tarafından atanır ve Rektör Yardımcısıdır.

2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3- Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu, bir öğretim elemanı

4- Fakülteleri temsilen akademik danışman, bir öğretim elemanı (Dekan Yardımcısı)

5- Enstitüleri temsilen akademik danışman, bir öğretim elemanı (Müdür Yardımcısı)

6- Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını temsilen, bir öğretim elemanı (Müdür

Yardımcısı)

7- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

8- Öğrenci İşleri Daire Başkanı

9- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

10- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu

Madde 9: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Sorumlusunun Görevleri:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri

sırada; Eğitim, öğretim, burs, idarî, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili

ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri

belirlemek ve karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak. Gerekli

düzenlemeleri üniversitede bulunan daire başkanlıkları ve diğer birimler ile koordine içerisinde

yapmak.

b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek

biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim

ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin

hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi

konularında çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde

bulunmak. Öğretim elemanlarına engellilik ve bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken

düzenlemeleri anlatan, bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere

danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim düzenlenmesini sağlamak.

ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek,

seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını

belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Başkana sunmak.

e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren

konularda konunun taraflarına yönelik, duyuru, yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı,

üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak

sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturulmasını sağlamak.

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini

yönünde çalışmalarda bulunmak.

ğ) Bütün öğrencilerin adil, doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat

eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için;

engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve

engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınabilecek gerekli tedbirleri almak,

düzenlemeleri yapmak.

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar

hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını

sağlayacak tedbirler almak.

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için

ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Engelli Öğrenciler Akademik Danışmanları

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğretim üyesi/görevlileri

arasından, her birimden en az bir kişi olmak üzere ilgili akademik birim Yönetim Kurulu

tarafından seçilir. Engelli öğrencinin kolay ulaşabilmesi göz önünde tutulur.

Madde 10: Akademik Danışmanların Görevleri:

a) Engelli öğrencilerin bireysel başvurularını değerlendirmek

b) Engelli Öğrencinin ders aldığı öğretim üyesi, görevlisi ile iletişime geçmek

c) Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon birimi ile koordineli çalışarak sorunlara

çözümler üretmek

ç) Engelli öğrencilere akademik konularda danışmanlık yapmak

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11: Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversite Senato kararları

uygulanır.

Yürürlük

Madde 12: Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu’nun kabulü tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13: Bu Yönergeyi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Universitesi Karacaoglan Kampusu, 80000 OSMANIYE / TURKIYE
03288271000
03288250097
engelsiz@osmaniye.edu.tr