Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BAP YÖNERGESI (2021)

T.C.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu Yönerge, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilecek olan, bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu Yönerge; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bünyesinde Bilimsel Araştırmalar ödeneğinden destek alarak yürütülen ve yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58inci maddesi uyarınca çıkartılan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 13.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”e dayanarak düzenlenmiştir. Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yönetmelik hükümleri, esas ve usuller ile genel hükümler uygulanır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelikte yer almaktadır.

 1. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarıdır.
 2. Danışman:BAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.
 3. Komisyon: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur.
 4. Rektörlük: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü’dür.
 5. Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.
 6. Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu’dur.
 7. Uzmanlık Grubu: Senatonun önerisi ve Rektörün kararıyla BAP Komisyonunun ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerinde, ilgili akademik birimin alt yapısı ve öncelikleri dikkate alınarak proje önerilerini bu Yönergedeki ilkeler doğrultusunda değerlendirmek üzere seçilerek oluşturulan akademik gruptur. 
 8. Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’dir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM:

Proje Türleri ve Nitelikleri

 

Proje türleri ve nitelikleri

 

MADDE 5- Bu Yönerge kapsamında değerlendirilecek olan proje türleri ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. Araştırma altyapı projesi (PT1): Üniversitenin bilimsel araştırma, eğitim, teknoloji ve sosyal alt yapısını güçlendirmeyi ya da geliştirmeyi amaçlar. Üniversitenin ve akademik birimlerin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak, belirledikleri ilkeler temelinde Rektörlük, dekanlık, yüksekokul, enstitü ve araştırma-uygulama merkezi adına önerilmiş projelerdir. Bu projelerin sonuçlarından ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayın yapılması şartı aranmaz. Bu grupta yer alan projelerin öncelikli olarak desteklenmesi esastır.

 

 1. Bireysel araştırma projesi (PT2): Üniversitenin öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir. Bu grupta yer alan projeler bütçe imkanları dahilinde desteklenebilecektir.

 

 1. Lisansüstü tez projeleri (PT3): Üniversitede sürdürülen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik tezlerini desteklemek üzere tez yöneticisinin yürüttüğü veya yer aldığı araştırma projeleridir. Tez projeleri, danışmanlar tarafından ilgili öğrencilerle birlikte sunulur. Lisansüstü tez olduğunu gösteren, ilgili enstitüden alınmış belgenin de başvuruda verilme zorunluluğu vardır. Bu grupta yer alan projeler bütçe imkanları dahilinde desteklenebilecektir.

 

 1. Sanayi işbirliği projeleri (PT4): Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin birlikte verdiği, bütçesi Üniversite ve/veya Üniversite dışı kuruluşlar tarafından karşılanan, uygulamaya ve ürün geliştirmeye yönelik projelerdir. Bu grupta yer alan projeler bütçe imkanları dahilinde desteklenebilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Bilimsel Araştırma Projeleri İle İlgili Komisyon ve Uzmanlık Gruplarının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

BAP Komisyonu

 

MADDE 6- Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

 

BAP Komisyonunun görevleri

 

MADDE 7- Komisyon esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
 2. Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.
 3. Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
 4. BAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili ödüllendirme esaslarını belirler.
 5. Komisyon Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.
 6. Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
 7. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 8. Üniversite bilim politikasına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler, bunlara bütçe oluşturur ve duyurur.
 9. Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 10. BAP Yönergesi ve Proje Sözleşmesi maddelerine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
 11. Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir,  proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.
 12. Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.
 13. Uzmanlık Grubuna ihtiyaç duyduğu Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezlerini belirler. Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla seçilen Uzmanlık Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda Uzmanlık Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapabilir.

 

Uzmanlık grupları

 

MADDE 8- BAP Komisyonunun ihtiyaç duyduğu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar ve Araştırma Merkezlerinde “Uzmanlık Grupları” oluşturulur. Uzmanlık Grubu üyeleri en az 3 (üç), en fazla 7 (yedi) kişi olacak şekilde, Senatonun önerisi ve Rektör kararıyla 3 (üç) yıl süre ile seçilir. Rektör, görevini uygun şekilde yapmadığı belirlenen üyeleri görevden alabilir.

 

Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda BAP Komisyonu tarafından Uzmanlık Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapılabilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Altı ay ve daha uzun süreli ayrılmalarda kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir. BAP Komisyonu, Uzmanlık Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Uzmanlık Grubu Başkanı, grubunu toplantıya çağırır. Uzmanlık Grubunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

 

Uzmanlık gruplarının görevleri

 

MADDE 9- Uzmanlık Grupları aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Uzmanlık Grupları, birim akademik personeli tarafından hazırlanan proje tekliflerini Yönergede belirtilen ilkeler doğrultusunda ve BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.
 2. Uzmanlık Grupları, projenin yürütüleceği birimin tesis, donanım ve personel olanakları, araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri ve proje bütçesini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme raporu hazırlar. Uzmanlık Grubu hazırlayacağı değerlendirme raporunda, yeterli bulmadığı projelerin desteklenmemesini, gerekçesi ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna önerebilir. Proje önerileri hakkındaki görüşlerini toplu rapor halinde BAP Komisyonuna iletir.
 3. Çok disiplinli projelerin değerlendirilmesi için gerek görülürse BAP Komisyonuna hakem önerir.
 4. Projelerin bütçe ve mevcut olanaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sırasında, gerekli hallerde proje yöneticileri ile görüşülerek proje bütçeleri, BAP Başvuru Formunda “Uzmanlık Grubu Teklifi” için ayrılan sütunda belirtilmek suretiyle, yeni proje bütçesi BAP Komisyonuna teklif edilir.
 5. Kabul edilen projelerin 6 (altı)’şar aylık dönemlerde hazırlanması gereken Ara Raporlarını ve tamamlanmasından sonra hazırlanması gereken Kesin Raporlarını değerlendirir ve BAP Komisyonuna gönderir. Uzmanlık Grubu gerek gördüğünde ara ve kesin raporlarda hakem görüşü alabilir ve görüşler doğrultusunda belirlenecek süre içerisinde raporda düzeltme ister. Yeterli bulmadığı raporların ret edilmesi ile ilgili görüşünü gerekçeli olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna iletir.
 6. Projelerin süre uzatma, bütçe artırılması ve kalem değişiklikleri ile ilgili taleplerini inceleyerek BAP Komisyonuna bildirir.
 7. Bu Yönergede tanımlanan projeler kapsamında yapılan, kesin raporla birlikte ya da daha sonra sunulan yayın ve bildirileri BAP Komisyonuna iletir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Başvuru ve Değerlendirme

 

Proje başvurusu

 

MADDE 10- Proje önerileri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu (EK-1) doldurularak hazırlanır ve proje yöneticisinin bağlı olduğu ve projenin yürütüleceği birim Başkanının ve Dekan veya Müdürün onayı ile o akademik birimin Uzmanlık Grubuna sunulur. Enstitüler bünyesindeki çok disiplinli anabilim dallarından yapılan proje önerileri Enstitü Uzmanlık Grubuna sunulur. Uzmanlık Grubu bulunmayan birimlerde proje önerileri doğrudan BAP Komisyonuna yapılır. Proje önerileri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 1. Klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde uygulanacak deneysel çalışmalarda desteklenmesi kabul edilen projelerin harcamaları, ilgili etik kurul(lar)dan alınacak onay belgelerinin sunulmasını takiben yapılacaktır.
 2. Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın gerekçeleri, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer hususlar cevaplandırılarak verilmeli ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.
 3. Desteklenmesi uygun görülen projelerin kabul yazıları ve ikişer nüsha olarak hazırlanan protokolleri Proje Yöneticilerinin bağlı bulundukları birimlere gönderilir. Projelere ilişkin protokoller Proje Yöneticisi tarafından imzalanır ve bir nüshası 15 gün (görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre en çok altı aydır) içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Bu süre içinde Proje Yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilir.
 4. Araştırmanın uygulanabilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, yabancı bir ülkede düzenlenen uluslararası bir kongre/sempozyuma proje ile ilgili alınmış sözlü sunum veya poster sunumu davetinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine verilmesi halinde, projede yer alan ve sunumu yapacak olan öğretim elemanı adına katılım masrafı, ilgili projenin onaylandığı yıl için Rektörlükçe tespit edilmiş rakamı aşmamak şartı ile, karşılanabilir.
 5. Kitap alım isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması zorunludur.

 

Projelerin değerlendirilmesi

 

MADDE 11- Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’ in 7. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak, önerilen projenin:

 1. Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamasına,
 2. Ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğuna,
 3. Üniversitemizin ve ülkemizin bilim politikasına uygunluğuna,
 4. Temel bilimler içerikli; sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikte olmasına, önem verilir.

BAP Komisyonu projeleri değerlendirirken yukarıdaki ilkeler dışında,  proje yöneticisinin daha önceki projelerini ve bu projelerden yaptığı yayınları dikkate alır.  Son üç yıl içerisinde tamamladığı projesinin sonuçları uluslararası atıf indekslerine (ScienceCitation Index, SocialScienceCitation Index ve ArtsandHumanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlanmış ve projesine atıf yapılmış proje yöneticisinin, proje başvurusu öncelikle desteklenir.

 

MADDE 12- Uzmanlık Gruplarına gelen proje önerileri, proje başvurusunun yapıldığı ayı izleyen en geç bir ay içinde değerlendirilir ve BAP Komisyonuna sunulur. Uzmanlık Grubu her bir proje için kendi arasından bir Raportör belirler. Uzmanlık Grupları, önerilen projeleri Üniversite içi ve/veya dışından Danışman görüşü alarak da değerlendirebilir. Uzmanlık Gruplarınca proje önerilerinin değerlendirilmesinde "OKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Danışman Görüş Formu" (EK-2) ve "OKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu Proje Değerlendirme Formu" (EK-3) kullanılır.

 

MADDE 13- Doğrudan BAP Komisyonuna gelen araştırma projeleri üzerindeki değerlendirmeler en geç bir ay içinde karara bağlanır. BAP Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde önerilen projeleri değerlendirmek üzere Üniversite içinden veya dışından Danışman görüşü alabilir. Bunun için EK-2 formu kullanılır. BAP Komisyonu, Proje Yöneticisinden, araştırma konusu ile ilgili öğretim elemanlarının da katılabileceği, Proje Önerisi hakkında sözlü bir sunuş yapmasını isteyebilir.

 

MADDE 14- BAP Komisyonunca desteklenmesi kabul edilen araştırma projelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için Rektörlük ile Proje Yöneticisi arasında destekleme koşullarının belirlendiği "OKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Protokolü" (Ek 4) imzalanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:

Projelerin Süresi, Bütçesi, İzlenmesi, Sonuçlandırılması ve Araç Gereçlerin Kullanımı

 

Projelerin süresi ve bütçesi

 

MADDE 15- Araştırma projeleri, en çok 3 (üç) yıllık olarak düzenlenir ve öngörülen süresi içinde tamamlanır. Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, proje süresi bitmeden en az iki ay önce ilgili Uzmanlık Grubuna, Uzmanlık Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna talepte bulunulması durumunda 1 (bir) yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Ayrıca proje süresi içerisinde ilgili Uzmanlık Grubuna talepte bulunulması durumunda proje toplam bütçesinin %50’sini geçmeyecek şekilde ek ödenek verilebilir. Ancak ek bütçe verilip verilmemesi ve ek bütçe oranı Uzmanlık Grubu teklifiyle, Uzmanlık Grubunun bulunmadığı birimlerde ise doğrudan doğruya BAP Komisyonuna yapılan başvurular doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Sanayi İşbirliği Projeleri için proje bütçesinin en çok % 20’si oranında ek ödenek verilebilir.

 

Projelerin izlenmesi

 

MADDE 16- Proje yöneticileri, her 6 (altı) ayda bir Ara Rapor vermek zorundadır. Altı aylık süreçte yapılan çalışmaların, varılan ara sonuçların ve harcamaların özetlendiği Ara Rapor Uzmanlık Grubuna, Uzmanlık Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna sunulur. Uzmanlık Grubu proje çalışmalarının programa uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir ve ulaştığı sonuçları ve görüşlerini BAP Komisyonuna iletir.

 

Projelerin sonuçlandırılması

 

MADDE 17- Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 4 (dört) ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje Kesin Raporunu Uzmanlık Grubuna, Uzmanlık Grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna sunar. Ayrıca proje kapsamında sunulan bildiriler, yayınlanan makaleler Kesin Rapora eklenir. Tamamlanmış lisansüstü tezler Kesin Rapor olarak kabul edilmez. Lisansüstü Tez Projelerinin Kesin Raporları, tezin tamamlandığına dair bir belgeyle birlikte sunulur.

 

Proje Araç gereçlerinin kullanımı

 

MADDE 18- Projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş, BAP Komisyonu mülkiyetinde olup, proje süresince projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez) proje yöneticisi ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje kapsamında temin edilen makine-teçhizatın, proje süresince öncelikli kullanımı proje yöneticisine aittir. Proje bitiminden sonra komisyon makine-teçhizatın yeni bir projede kullanmak üzere başka bir birime devredilmesi yönünde karar verebilir ya da bulunduğu birimde başka proje yürütücüsünün kullanımına açılmasını isteyebilir.

MADDE 19- Proje kapsamında alınan kitaplar, proje kesin raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir.

 

MADDE 20- Proje yöneticisi projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren on yıl süre ile saklamak zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM:

Uygulanacak Yaptırımlar ve Diğer Hükümler

 

Uygulanacak yaptırımlar

 

MADDE 21- Projenin tamamlanması ile elde edilen sonuçların yayınlanması arasında geçen süre 3 (üç) yılı geçmemelidir. Aksi tespit edilen durumlarda uygulanacak yaptırımlara BAP Komisyonu karar verir. Proje sonuçlarının patent alınması gibi bir nedenle yayınlanmamış olması durumlarında proje yöneticisinin gerekçeleri ile BAP Komisyonuna müracaat ederek konuyu bildirmesi ve onayını alması gerekmektedir.

 

Projeyle ilgili yayın(lar)da BAP desteğinin belirtilmediğinin BAP Komisyonuna bildirilmesi durumunda da Komisyon proje yöneticisine yaptırım uygulayabilir.

 

MADDE 22- Projeler yürütülürken bilimsel etiğe aykırılık saptanması durumunda BAP Komisyonu kararı ile proje iptal edilir. Bu şekilde projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler 3 (üç) yıl süre ile proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bir daha destek verilmez. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. BAP Komisyonu konunun Etik Kurulda görüşülmesi için Rektör’e görüş bildirebilir.

 

MADDE 23- Proje ara raporları ve sonuç raporu Uzmanlık Grubu ve BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu amaçla, gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. Gelişme raporlarının yetersiz olması, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde proje iptal edilebilir. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu Uzmanlık Grubunca kabul edilmeyen ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca onaylanmayan projeler reddedilir.  Projesi iptal edilen (istifa etme, ölüm, uzun süreli hastalık gibi haller hariç), proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen rapor (ara veya kesin rapor) vermeyen proje yöneticileri, projenin iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Ayrıca, aynı nedenlerle iki kez projesi iptal edilen kişilere bir daha destek verilmez. İptal veya reddedilen projeler kapsamında alınan cihazlar proje yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir akademik birime devredilir. Yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamaları ise Devletçe belirlenen yasal faizle birlikte proje yöneticisinden geri alınır.

 

Diğer hükümler

 

MADDE 24- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne aittir. Proje yöneticisi proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, tez ve sunduğu bildirilerde "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir" ibaresini ve proje kodunu belirtmek zorundadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Üniversite Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur.

 

Yürürlük

 

MADDE 25- Bu yönerge Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 26- Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
bap@osmaniye.edu.tr