İletişim | Telefon Rehberi | Bilgi Edinme | International Students | International Relations | Anket Sistemi | EN  RU  
 
Anasayfa » Duyurular » Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2017 Görevde Yükselme Sınavı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2017 Görevde Yükselme Sınavı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
 
 
 
İlan Tarihi                                       : 11 Eylül 2017
Başvuru Tarihleri                          : 11 Eylül 2017 – 25 Eylül 2017
Görevde Yükselme Sınav Tarihi  : 3 Aralık 2017 Pazar
Sınav Saati                                    : 14.00
 
"Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" kapsamında ekte (sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, adedi) ilan edilen  kadrolar için (Şube Müdürü, Şef ve Memur kadrolarına) Görevde Yükselme Sınavıyla atama yapılacaktır.
 
 
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR:
 
Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yapılacak yazılı sınavda 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan personel başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar.
 
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
 
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
 
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.
Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. 
 
Duyurulan kadrolardan;
 
• Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
 
• Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
 
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.
 
 
GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
 
a) İlan edilen kadrolardan 1., 2., 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmek için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
 
ADAY’lar Sınav Giriş Belgelerini sınav tarihinden bir hafta önce http://www.erugys.com internet adresinden kullanıcı hesaplarıyla sisteme giriş yaparak alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi’nde ADAY’ın sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon, sıra no bilgileri ve fotoğrafı bulunacaktır. ADAY’lar sınava Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile kabul edilecektir.
 
Sınavda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.
Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.
 
 
BAŞVURU ŞEKLİ: 
 
Başvuru yapmak isteyen personel sadece bir kadro için başvuru yapabilecektir.
Sınava ilişkin detaylı bilgiler http://www.erugys.com linkinde mevcut olup, ilan edilen kadrolar için başvuru işlemleri 11 Eylül 2017 – 25 Eylül 2017 tarihleri arasında aynı linkte  bulunan “BAŞVURU ADIMLARI” menüsü üzerinden yapılmaktadır.
 
 

Yayına Hazırlayan : Basın ve Halkla İlişkiler