Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu


OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

 

 

Sınav İlan Tarihi                            : 11 Ocak 2019

Başvuru Tarihleri                          : 11 Ocak 2019 – 23 Ocak 2019

 

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında Mühendis, Tekniker, Teknisyen kadroları için Unvan Değişikliği Sınavıyla, Şef ve Memur kadroları için Görevde Yükselme Sınavı ile atama yapılacaktır.

 

            Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 maddesinin 4. fıkrası gereğince Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, kapalı zarf içinde bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular, söz konusu birim tarafından başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenip, aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi Üniversitemiz resmî internet sitesinden (www.osmaniye.edu.tr) ilan edilecektir.

 

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME  SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR:

 

Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yapılacak yazılı sınavda 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan personel başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

 

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

 

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

 

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR :

 

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

 

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

 

 

Görevde Yükselme için ilan edilen (Şef- Memur) kadroları ve şartları için tıklayınız.

 

Unvan Değişikliği için ilan edilen (Mühendislik-Tekniker-Teknisyen) kadroları ve şartları için tıklayınız.

 

Başvuru Formu için Tıklayınız...

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Konu Başlıkları için Tıklayınız...